1 0
Read Time:6 Minute, 6 Second

ม.หอการค้าไทย จัดงานประกาศรางวัลรอบชิงชนะเลิศ การประกวดวาดภาพระบายสี
“60 ปี UTCC สาดสีสร้างฝัน รู้ทันอาชญากรรมข้ามชาติ”

กรุงเทพฯ – 13 พฤศจิกายน 2566 คณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ สมาคมเรือเยาวชนเอเซียอาคเนย์แห่งประเทศไทย ในการสนับสนุนของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล รอบชิงชนะเลิศ การประกวดวาดภาพระบายสีระดับมัธยมปลายและอาชีวะศึกษาทั่วประเทศ ในวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้กล่าวแสดงจุดยืนความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในการเป็นสถาบันการอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำด้านธุรกิจการค้าจากการจัดโครงการดังกล่าวนี้ว่า “ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ครบรอบ 60 ปีนี้ มหาวิทยาลัยยังคงมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อการรับใช้สังคมให้มีความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการตอบรับและสอดคล้องกับนโยบายของสหประชาชาติที่จะมุ่งพัฒนาสังคมโลกให้มีเสถียรภาพและมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนร่วมกันทั้งโลก ซึ่งกิจกรรม 60 ปี UTCC สาดสีสร้างฝัน รู้ทันอาชญากรรมข้ามชาติ นับว่ามีความสำคัญในการพัฒนาคน พัฒนาสังคม และพัฒนาชาติโดยใช้สื่อศิลปะสมัยใหม่มาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและส่งทอดจากคนรุ่นใหม่ไปสู่สังคมในรูปแบบที่เข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย”

ดร.ดิสพล จันศิริ คณบดีคณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล คณะศิลปะและการออกแบบ
ดิจิทัล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า “คณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในฐานะสถาบันการศึกษาที่ให้ความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบ เพื่อใช้ในการสื่อสารด้วยวิธีการทางภาษาภาพที่มีลักษณะเฉพาะ สามารถสร้างการรับรู้และตระหนักรู้ให้กับสังคมในแง่มุมต่างๆ ให้เข้าใจง่ายขึ้นได้เป็นอย่างดี จึงได้จัดโครงการ ‘ 60 ปี UTCC สาดสีสร้างฝัน รู้ทันอาชญากรรมข้ามชาติ ’ นี้ขึ้นเพื่อการมีส่วนร่วมสนับสนุนหน่วยงาน ‘ ยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ ( UNODC ) ’ ในการสร้างการตระหนักรู้เรื่องอาชญากรรมข้ามชาติ ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ได้เข้าใจถึงภัยคุกคามที่เป็นเรื่องใกล้ตัว ซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม พร้อมร่วมใจกันเป็นส่วนหนึ่งในสังคม ร่วมคอยสังเกต สอดส่อง ให้ข่าวและดูแลกันและกันร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลในการป้องปรามให้จำนวนเหยื่อของอาชญากรรมข้ามชาติลดลงและหมดไปจนเกิดความเข้มแข็งในสังคมอย่างยั่งยืนในที่สุด

อาจารย์จักรพันธ์ ธนธีรานนท์ เจ้าของโครงการฯ อาจารย์ประจำคณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวถึงสาระสำคัญของ โครงการ 60 ปี UTCC สาดสีสร้างฝัน รู้ทันอาชญากรรมข้ามชาติ” ว่า “เป็นโครงการประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสีที่เจาะกลุ่มเป้าหมายนักเรียนระดับมัธยมปลายและอาชีวะศึกษา อายุระหว่าง 15-18 ปี ที่อยากมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความตระหนักรู้ให้กับชุมชน และคนในสังคมให้เกิดความเข้าใจ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการป้องปรามให้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติลดลงและหมดไป ร่วมกันตีแผ่ให้เห็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติในแง่มุมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยใช้ศิลปะและการออกแบบเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ความคิดของเยาวชนให้แผ่ขยายออกเป็นวงกว้าง

แล้วยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อาทิ การให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติ การเข้าเยี่ยมคารวะบุคคลสำคัญ การทัศนศึกษาสถานที่สำคัญและการจัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ
เราจัดเป็นค่ายการประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสีเทคนิคสีโปสเตอร์ ประกวดเพื่อคัดสรรผลงานที่จะใช้เป็นสื่อกลางในการสื่อสารให้คนรุ่นใหม่หันมาให้ความสำคัญกับงานศิลปะ ที่จะช่วยให้เราผ่านพ้นห่างไกลจากยาเสพติด และอาชญากรรม เป็นต้น

โดยมีผมและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่าน เช่น รองศาสตราจารย์ สรรณรงค์ สิงหเสนี ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ / เรือเยาวชนเอเซียอาคเนย์รุ่น 7 (2523) / ครูสังคม ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์ศิลป์สิรินธร / เรือเยาวชนเอเซียอาคเนย์รุ่น 3 (2519) / คุณสุชาญา โมกขเสน / ผมอาจารย์ จักรพันธ์ ธนธีรานนท์ และคุณ เฟลิเป้ เดอ ลาตอเร่ ผู้ประสานงานส่วนภูมิภาค (ด้านงานนโยบายและสัมพันธ์องค์กร) โครงการประสานงานชายแดน สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC)
โดยเมื่อกันยายนที่ผ่านมา เป็นรูปแบบของค่ายภูมิภาค รอบคัดเลือกครั้งที่หนึ่ง ภาคกลางและภาคตะวันตก ณ จังหวัดกาญจนบุรี กลางเดือนกันยายนเป็นค่ายภูมิภาครอบคัดเลือกครั้งที่สอง ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงราย ต้นเดือนตุลาคมเป็นค่ายภูมิภาครอบคัดเลือกครั้งที่สาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดอุบลราชธานี และรอบคัดเลือกครั้งที่สี่ภาคใต้ จังหวัดสงขลา จนมาถึงเดือนตุลาคมเราจึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ค่ายการประกวดรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ และเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นค่ายการประกวดรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศที่กรุงเทพมหานครและจัดนิทรรศการแสดงผลงานผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ มีพิธีมอบรางวัล ณ สหประชาชาติ กรุงเทพฯ เมื่อถึงสิ้นปีเราจะจัดพิมพ์ ปฏิทินปี 2567 โดยใช้ผลงานจากการประกวดของโครงการและจัดส่งปฏิทินของโครงการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ ถือเป็นของขวัญปีใหม่ได้ด้วยจากผลงานศิลปะและการออกแบบที่ถูกใช้เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ความคิดของเยาวชนให้แผ่ขยายออกเป็นวงกว้างเพราะผมเชื่อว่าศิลปะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยขัดเกลาจิตใจผู้คนให้ละเอียดอ่อนและช่วยบำบัดจิตใจในยามท้อแท้หรือแม้แต่ในยามที่เรามีความสุข ศิลปะก็เป็นสิ่งช่วยสร้างสีสันสร้างชีวิตชีวาให้กับชีวิตมนุษย์ สังคมและโลกใบนี้ให้มีความสวยงามและห่างไกลจากสิ่งเลวร้าย อบายมุขได้อย่างเห็นผล”


ทั้งนี้ รางวัลการประกวดแบ่งออกเป็น รางวัลชนะเลิศ รางวัลเงินสด 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลยอดเยี่ยม รางวัลเงินสด 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลดีเด่น รางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจำนวน 1 รางวัลรางวัลชมเชย รางวัลเงินสด 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลขวัญใจออนไลน์ รางวัลเงินสด 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจำนวน 1 รางวัล ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมค่ายแข่งขันทั้งสองรอบ
โดยรายนามผู้ได้รับรางวัลเงินสดและโล่เกียรติยศ 5 รางวัล

ลำดับที่ 1 รางวัลชนะเลิศ รางวัลเงินสด 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ จำนวน 1 รางวัล
ได้แก่ นางสาวพิชญาพร เมืองใจ จาก โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
ลำดับที่ 2 รางวัลยอดเยี่ยม รางวัลเงินสด 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ จำนวน 1 รางวัล
ได้แก่ นายธราธิป แสงวิเชียร จาก โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
ลำดับที่ 3 รางวัลดีเด่น รางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ จำนวน 1 รางวัล
ได้แก่ นางสาวสิริรัช รัตตมณี จาก โรงเรียนสภาราชินี
ลำดับที่ 4 รางวัลชมเชย รางวัลเงินสด 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ จำนวน 1 รางวัล
ได้แก่ นายจินดิต ยางสวย จาก โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
ลำดับที่ 5 รางวัลขวัญใจออนไลน์ รางวัลเงินสด 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ จำนวน 1 รางวัล
ได้แก่ นายวีระเดช งามสามพราน จาก โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

ผู้สนใจ สามารถชมนิทรรศการผลงานจาก โครงการ “60 ปี UTCC สาดสีสร้างฝัน รู้ทันอาชญากรรมข้ามชาติ” ในรอบชิงชนะเลิศทุกชิ้นได้ ณ โถงนิทรรศการชั้น 3 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพมหานคร โดยจะจัดแสดงระหว่างวันที่ 14 – 20 พฤศจิกายน 2566

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Facebook Comments Box
Previous post “บัวขาว บัญชาเมฆ” เปิดตัวคอลเลคชั่น Buakaw Number 1 Series สินค้าอันดับหนึ่งในใจบัวขาว
Next post ‘เอส แอนด์ พี’ ได้รับผลประเมินหุ้นยั่งยืน “SET ESG Rating ระดับ A” ประจำปี 2566